สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

?? ขอเชิญชวน ?? พี่น้องเกษตรกร ร่วมให้ข้อมูลในแบบสอบถามพฤติกรรม ทัศนคติ ความต้องการและรูปแบบการออมที่พึงประสงค์ของเกษตรกรไทย

?? กดลิงค์เพื่อตอบแบบสอบถาม ??

https://forms.gle/MjeZSqqC59D983vY6

หมายเหตุ : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแนวทางการสร้างวินัยทางการเงินผ่านการออม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้รับผิดชอบ ดร.ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์ โทร. 098-284-4334)

ขอขอบพระคุณที่ร่วมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินแก่เกษตรกรไทยค่ะ ??
https://www4.fisheries.go.th/fpo-phatthalungสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   1

สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มกราคม 2566    9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประกอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ร้านวิชญาพาณิชย์   5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านวิชญาพาณิชย์   6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2566 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หจก.บุญเอกปิโตรเลียม พัทลุง   4

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   1

สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มกราคม 2566    9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประกอบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ร้านวิชญาพาณิชย์   5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านวิชญาพาณิชย์   6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2566 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หจก.บุญเอกปิโตรเลียม พัทลุง   4
   20 มี.ค. 2566  สลก.  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานเลขากรม..    20 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประ..    20 มี.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข..    20 มี.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    17 มี.ค. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..  อ่านทั้งหมด


 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

  39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

  074604631

  074604632

  fpo_phatthalung@fisheries.go.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง