ข่าวเด่นประเด็นร้อน

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2021

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2021 การทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, Ai & IoT Summit และ SME Smart Manufacturing เป็นการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ..

กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง จนถึง 31 กรกฎาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ที่ยังมีความรุนแรง เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศดังที่ทราบกันโดยทั่วไป ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่เป็นจำนวนมาก และมีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกระทั่งรัฐบาลจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นหลายแห่งเพื่อรองรับสถานการณ์ ซึ่งทางรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้เน้นย้ำให้ใช้มาตรการขั้นสูงสุดและเข้มงว..

กรมประมง...แนะเกษตรกรใช้ยาต้านจุลชีพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างสมเหตุผลเพื่อลดปัญหาการดื้อยา และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

จากกระแสตื่นตัวในปัจจุบันเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกต่างคำนึงถึงและ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุค New Normal วิถีการรักสุขภาพกำลังเป็นที่สนใจ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปหันมาใส่ใจกับการเลือกซื้อสินค้าและบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ปราศจากยาและสารเคมีปนเปื้อนกันมากยิ่งขึ้น นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการควบคุม เฝ้าระวัง แ..

กรมประมงเตือน...!! เกษตรกรเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ สภาพอากาศของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยในหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องทำให้สภาวะอากาศ อุณหภูมิและออกซิเจนในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ส่งผลให้สัตว์น้ำทั้งที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติและที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในบ่อหรือในกระชังอาจจะปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด อ่อนแอ เสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ง่าย และอาจตายได้อย่างฉับพลัน ทั้งนี้ กรมประมง ได้มีการจัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยด้านประมง ประจำปี 2564 เพื่อเป็นแนว..

กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

กรมประมงมีนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยออกประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำแดง” ทั่วประเทศ เผย...ปรับมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืด มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันของปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่าและข้อมูลการพัฒนาระบบสืบพันธุ์และผสมพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้ำจืด เพื่อลดผลกระทบต่อวิถีการทำประมงของชาวบ้าน ประเดิมวันแรก 16 พฤษภาคม 2564 นี้ ขอความร่วมม..

HOPE FOR THE BEST MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

HOPE FOR THE BEST MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ H = Honestly มีคุณธรรม • ซื่อสัตย์ • เสมอภาค • โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ O = Ownership รับผิดชอบร่วมกัน • ทำงานเป็นทีม • มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน P = Prompt to change พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง • ยอมรับฟังความคิดเห็น E = Establish สร้างสรรค์ • กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร • มีความคิดสร้างสรรค์ ** สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้..