ข่าวการช่วยเหลือประชาชน

การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565

      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงปะสบภัยธรรมชาติเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ จึงประสงค์ขอความร่วมมือให้จังหวัดปฎิบัติให้เป็นไปตามกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ดังนี้       1. ให้ชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติแจ้งขอรับความช่วยเหล..

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565

แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย (ด้านประมง) ปี 2565

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565

      กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงประสงค์ขอความร่วมมือให้จังหวัดให้ปฎิบัติไปตามคู่มือกาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 ดังนี้       1. กรณีเกิดภัยพิบัติให้ดำเนินการรายงานสถานการณ์เบื้องต้น ให้กรมประมงทราบทันที ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือทาง E-mail : dof.disastermc@hotmail.com       2. ดำเนินการสำรวจความ..

รายงานผลการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ประมงอำเภอปราณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ก.ช.ภ.อ. ปราณบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางมณฑิกา เอมโอษฐ ประมงอำเภอปราณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ก.ช.ภ.อ. ปราณบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอปราณบุรี โดยมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเรือประมงที่ประสบภัย (เรือจม) อันเนื่องมาจากเหตุพายุคลื่นลมแรง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 จำนวน 3 ลำ ..