ข่าวการช่วยเหลือประชาชน

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตาก (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 11/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตาก (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุ..

โครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ (Mo3)ประจำเดือน พ.ย.2565

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบความเหมาะสมและพิจารณากลั่นกรองโครงการก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย) และด้านการเกษตรฯ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวจันดา สอนศรีเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบความเหมาะสมและพิจารณากลั่นกรองโครงการก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย) และด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก หลังเก่า ชั้น 2 อำเภอเมือง..

โครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ (Mo3)ประจำเดือน ตค2565

ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบความเหมาะสมและพิจารณากลั่นกรองฯ

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวจันดา สอนศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบความเหมาะสมและพิจารณากลั่นกรองโครงการก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ (ด้านบรรเทาสาธารณภัย) และด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก หลังเก่า ชั้น 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุ..

กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสียหายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายพลพิพัฒน์ พิมพาลัย ประมงอำเภอบางปะอิน ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสียหายเกษตรกรด้านประมง พื้นที่ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะอิน คาดว่าเข้าสู่สภาวะปกติประมาณกลางเดือนธันวาคม ..