ข่าวการช่วยเหลือประชาชน

สินเชื่อเงินกู้

..

คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน หนองสระ บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา ได้ดำเนินการตรวจสุ่ม เช็คการเจริญเติบโต ของกุ้งก้ามกราม ทึ่ปล่อยลงในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอพนา ร่วมกับนายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน หนองสระ บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา ได้ดำเนินการตรวจสุ่ม เช็คการเจริญเติบโต ของกุ้งก้ามกราม ทึ่ปล่อยลงในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยใช้ลอบ จำนวน 50 หลัง และผลการตรวจเช็ค สามารถจับกุ้งได้ จำนวน 139 ตัว น้ำหนัก 3.33 กก เฉลี่ยน้ำหนัก ตัวละ 24.05 กรัม ประมาณ 41 ตัว/กก. คณะกรร..

ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยารักษาสัตว์ และยารักษาสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอกุฉินาราย์

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวุฒิชัย วังคะฮาต มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ บุราณเดช ประมงอำเภอกุฉินารายณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุฉินารายณ์ ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยารักษาสัตว์ และยารักษาสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอกุฉินาราย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ..

มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง กิจกรรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยจากฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย (พายุโพดุล) ปี 2562

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตรวจรับและมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง กิจกรรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยจากฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย (พายุโพดุล) ปี 2562  แก่เกษตรกร ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ..

กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน โดยมีข้อแนะนำ ดังนี้

#กรมประมง..  .เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน โดยมีข้อแนะนำ ดังนี้ ..

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา โครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19

     16 มิถุนายน 2563  ณ โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา –ท่าธง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนและปลาบ้า จำนวน 50,000 ..

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีหอยแมลงภู่ ตำบลบางพระ เน่าเสีย ณ ห้องประชุมอำเภอศรีราชา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีหอยแมลงภู่ ตำบลบางพระ เน่าเสีย ณ ห้องประชุมอำเภอศรีราชา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา ..

สุ่มประเมินการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนฯ พื้นที่ตำบลคำพระ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2563 นายราวี แสงทอง ประมงอำเภอหัวตะพาน ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้ จากอาชีพประมงฯ พื้นที่ตำบลคำพระ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ ได้สุ่มประเมินการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำที่ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชนฯ ผลการสุ่มประเมิน พบว่ากุ้งมีการเจริญเติบโตดีปานกลาง โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีการสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ มีการให้อาหารเสริม(รำละเอียดผสมข้าวสุกปั้นเป็นก้อน) และที่สำคัญแหล่งน้ำที่สร้างแหล่งหลบซ่อนอาศัยให้กุ้งอย่างเหมาะสมและต..

ตรวจเช็คการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 2 ณ แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563   นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอพนา ร่วมกับนายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ร่วมตรวจเช็คการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 2 ณ แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน ผลการสุ่มตรวจ การเจริญเติบโตดี เฉลี่ยการติดลอบ จำนวน 3 ตัว/อัน ..

ประชุม VDO Conference การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้าสงรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งล้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ประมงอำเภอพนา ประมงอำเภอหัวตะพาน ประมงอำเภอลืออำนาจ ประมงอำเภอชานุมาน ประมงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประมงอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้าสงรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งล้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 เข้าประชุม VDO Conference เพื..