ข่าวการช่วยเหลือประชาชน

รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 (ลว 17 ก.พ. 64)

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ในฐานะเลขานุการศูนย์ติดตามและแแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รวบรวมการผลประเมินและการจัดการความเสี่ยงภัยแล้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564) สรุปได้ดังนี้ การประเมินความเสี่ยง ด้านประมง จำนวน 1  จังหวัด 3 อำเภอ 9 ตำบล  (สุพรรณบุรี) เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง กระชังปลา 460 กระชัง พื้นที่ 7,741 ตารางเมตร การจัดการความเสี่ยงภัยแล้ง ด้านประมง ประชาสัมพันธ์และแนะนำให้เกษตรกรลดปริมาณการให้อาหาร เร่งจับสัตว์น้ำทีไ..

กรมประมง เตือนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังโรคปลาในช่วงฤดูร้อน

กรมประมง เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 2564 เตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมมือ พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรปฎิบัติดังนี้               เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิอากาศและน้ำสูงขึ้นมาก ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ลดน้อยลง ช่วงนี้ถ้ามีฝนตก อุณหภูมิอากาศและน้ำ จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็..

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ได้มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ์ ยันพะโยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายแวฮาซัน หะยีสอเฮาะ เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ประมงอำเภอหนองจิก และประมงอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวนรายละ 1,000 ตัว ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระ..

แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง

..

กรมประมงเตือน!!! เกษตรกรเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 64

กรมประมงขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง ปี 2564ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 พร้อมสั่งการให้สำนักงานประมงจังหวัด ลงพื้นที่เร่งสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งด้านประมง พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวัง หมั่นดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมประมงอย่างเคร่งครัดกรมประมงขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง ปี 2564ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 พร้อมสั่งการ..

กรมประมงเตือน!!! เกษตรกรเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 64

..

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบปลาตายบริเวณหน้าวัดโพธิ์เอน อำเภอโพธิ์ทอง  น้ำมีกลิ่น น้ำน้อย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ได้รับแจ้งจากสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองว่าพบปลาตายบริเวณหน้าวัดโพธิ์เอน อำเภอโพธิ์ทอง  น้ำมีกลิ่น น้ำน้อย สำนักงานประมงจังหวัดฯ จึงประสานงานให้ศูนฯ ช่วยตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่าค่าออกซิเจนต่ำ น้ำเสีย มีกลิ่น มีปลาและกุ้งตาย  วัชพืชเน่า ปลาเริ่มว่ายลอยหัว จึงได้ดำเนินการตรวตน้ำเพิ่มอีก3 จุด คือ1.บริเวณวัดวังน้ำเย็น (ต้นน้ำ)คุณภาพน้ำดี ไม่มีปลาตาย 2.บริเวณวัดจันทร์มณี คุณภาพน้ำออกซิเ..

ประชาสัมพันธ์พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือช่วงฤดูแล้งกันด้วย

สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้เตรียมการป้องกันและดำเนินการตามข้อปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในสภานการณ์ภัยแล้ง รายละเอียดดังภาพ ..

สำรวจพื้นที่ความเสียหายหลังปิดรับแจ้งขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านประมง

วันที่ 25-27 มกราคม 2564 นางสาวเยาวดี ศรีราม ประมงอำเภอยะหา และนายอาหามะ กายุ เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังปิดรับแจ้งขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านประมง และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกาตอง หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ หมู่ที่ 8 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และหมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ..

ประชาสัมพันธ์โครงสร้างการรับรู้ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งด้านประมง ปี 2563/64

ในเดือนมกราคม 2564 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปมณี ประมงอำเภอรามัน พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประมงอำเภอรามัน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงสร้างการรับรู้ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งด้านประมง ปี 2563/64 พร้อมทั้งออกหน่วยบริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)   ในเขตพื้นที่อำเภอรามัน ณ มัสยิดหมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และบ้านกำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ..