ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง

เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงให้กับเรือประมงพาณิชย์

เดือน พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงให้กับเรือประมงพาณิชย์ ในจังหวัดระนอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 จำนวน 22 ลำ ซึ่งเ..

รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ INFOFISH (Director of INFOFISH)"

ด้วยองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียแปซิฟิก (INFOFISH) เปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ INFOFISH (Director of INFOFISH)" ประจำสำนักงานองค์การระหว่างประเทศ INFOFISH ประเทศมาเลเซีย ..

การประชุมคณะกรรมการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วย นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นางสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ นางฐิติพร หลาวประเสริฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา..

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ได้ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 4 ชนิดเครื่องมือ รวมทั้งสิ้น 18 ลำ ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 12 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวอ่าง หน้าอ่าวเคย เกาะค้างคาว เกาะกำ เกาะล้าน เกาะนุ้ย และเกาะไข่ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 13.48 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการป..

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังกัดกรมประมง ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังกัดกรมประมง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือกำหนดแผนการดำเนินการจัดจ้างคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในสังกัดกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมโอกาสการมีอาชีพของกลุ่มคนในสังคมซึ่งรวมถึง..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี โดยมี นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี นายประพันธ์ ศรีเดช ประมงอำเภอพรหมบุรี รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสิงห์บุรี นางณพัชร สงวนงาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปร..