หน่วยงานส่วนภูมิภาคราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564

..

ประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตร และการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค

..

ข้อปฏิบัติการส่งปลากัดผ่านทางไปรษณีย์ไทย

ประชาสัมพันธ์ : เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ด้านปลาสวยงาม (ปลากัด) ที่มีการจำหน่ายทางออนไลน์และต้องการส่งปลากัดผ่านทางไปรษณีย์ไทย (202 แห่ง) ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ทบ.2 ก่อนจะดำเนินการส่งปลากัด   สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด/สำนักงานประมงอำเภอ ในพื้นที่ที่ประกอบกิจการ..

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง ปรับปรุง 20 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมประมง ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง ปรับปรุง 20 สิงหาคม 2563 ..

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าประมงมีความปลอดภัยตามมาตรการโควิด-๑๙

วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ประมงอำเภอและผู้รับผิดชอบด้านการประมงระดับอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าประมง    มีความปลอดภัยตามมาตรการโควิด-๑๙ แก่ร้านค้าและผู้บริโภคสัตว์น้ำ ได้เลือกบริโภคสัตว์น้ำที่ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา ..

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าประมงมีความปลอดภัยตามมาตรการโควิด-๑๙

วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ประมงอำเภอและผู้รับผิดชอบด้านการประมงระดับอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าประมง    มีความปลอดภัยตามมาตรการโควิด-๑๙ แก่ร้านค้าและผู้บริโภคสัตว์น้ำ ได้เลือกบริโภคสัตว์น้ำที่ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา ..

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าประมงมีความปลอดภัยตามมาตรการโควิด-๑๙

วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ประมงอำเภอและผู้รับผิดชอบด้านการประมงระดับอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าประมง    มีความปลอดภัยตามมาตรการโควิด-๑๙ แก่ร้านค้าและผู้บริโภคสัตว์น้ำ ได้เลือกบริโภคสัตว์น้ำที่ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา ..