หน่วยงานส่วนภูมิภาคสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fishman Market)

Fisherman Market @Korat

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop @ Korat

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.สุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นางศิพร หล้าสุวงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวพิมพร อุดมผล ประมงอำเภอบัวใหญ่ และเ..

ประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับการเปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายนางสาวปารณีย์ กิ่งชา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในงานพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับการเปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เ..

Fisherman market @sakaeo

10 พ.ค. 65 นายวิชัย ทองประไพ ประมงจังหวัดสระแก้ว ร่วมเปิดร้านจำหน่ายสินค้าประมง fisherman market @sakaeo ของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาตะเพียนคลองยาง (ละลุ) เพื่อจำหน่ายสินค้าประมง ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มฯ ได้แก่ ปลาส้มปลาตะเพียน และข้าวเกรียบปลาตะเพียนมาจำหน่าย ..

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอบางสะพานน้อย เข้าตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายบุญเลิศ ลบถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดกรด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา จันพุ่ม ประมงอำเภอบางสะพานน้อย นางสาววิภารัตน์ เอียดแก้ว เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานที่จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านตามโค..