Click to open Popup
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด  รับเด็กนักเรียนโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์นนทบุรี  80
 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  รายงาน สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  13-07-63  2
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส  ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2562  99
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  13-07-63-FILE4  2
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  13-07-63-FILE3  1
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุล  กพม.  37
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  13-07-63-FILE2  1
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา)  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดตรวจปล่อยท่าเรือน้ำลึกสงขลา  47
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  13-07-63  1
13 ก.ค. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) : พนักงานราชการ  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อ วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (สอบสัมภาษณ์)  31
09 ก.ค. 2563  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด : พนักงานราชการ  ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  192
08 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ  22
08 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร  13
08 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะ  29
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  35
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : พนักงานราชการ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการ  143
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวนเงิน ๒๘,๙๐๐๐.๐๐ บาท กิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงานทะเบียน ก 3489 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 13 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 งาน หมายเลขทะเบียน ญว1334 ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ประมง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฎฮ-6720 กรุงเทพมหานคร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์กลม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 10 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

เจ้าหน้าที่กรมประมง

ระบบสารสนเทศภายใน

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ส่วนกลาง