กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว  499
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)  สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563  2
 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  3. จัดสรรเงินงบดำเนินงาน (พระราชดำริ) รายโครงการ  61
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 6 มกราคม 2563  49
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  1
 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  65
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี  กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563  1
 ด่านตรวจประมงระนอง  ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสูงสุด 5 อันดับแรก ประจำเดือน ธันวาคม 2562  66
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี  เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธ์ุ์สัตว์น้ำอื่นๆ  1
 ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี  ภาพข่าวสารด่านฯ ผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม 2563  94
12 ต.ค. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่  59
08 ต.ค. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ และหน่วยงานในสังกัด  58
07 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตาก : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ(งานพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตราฐาน)  27
07 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตาก : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ(งานทำความสะอาดสำนักงาน)  21
02 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงสุรินทร์ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ  41
02 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงสุรินทร์ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ  26
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด  30
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล  24
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล  38
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล  32
29 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมแซมฝาครอบบ่อระบายน้ำทิ้ง จำนวน 3 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
29 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  เช่าเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 คูหา เลขที่ 400/5 หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
29 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมแซมประตูห้องผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
27 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
29 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ๓ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
29 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
29 ต.ค. 2563  กรมประมง : ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2
29 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
29 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
29 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
29 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 28 ต.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลเขาพัง อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 28 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลเขาพัง อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจการประมง 28 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลเขาพัง อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 28 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ขอบเขตของงานจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลเขาพัง อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 28 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลเขาพัง อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ ของกองตรวจการประมง 28 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน จำนวน 5 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสาอบคุณภาพสินค้าประมง 27 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 26 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ของกองบริหารการคลัง 26 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

เจ้าหน้าที่กรมประมง

ระบบสารสนเทศภายใน

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ส่วนกลาง