แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้า พ.ศ.2566 – 2570 ก้าวสำคัญมุ่งสู่มาตรฐานประมงยั่งยืน    กรมประมงจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการการทำประมงปูม้าพ.ศ.2566 – 2570 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
    โดยรวบรวมประเด็น ปัญหาหลัก และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำประมงและทรัพยากรปูม้าจากชาวประมง ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการประมงปูม้า ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติ โดยคำนึงถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดการใช้ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนต่อไป

         นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะมุ่งไปสู่มาตรฐานประมงยั่งยืนในระดับสากล โดยใช้หลักพื้นฐานของการมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

         สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(เอกสารแนบ)