ข่าวเด่นประเด็นร้อน

กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระชับมิตร เสวนา 23 จังหวัดทั่วประเทศพร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 12 ล้านตัว เพิ่มผลผลิตลงแหล่งน้ำชุมชน

กรมประมงจัดโครงการเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล จำนวน 459 ชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องชาวประมง เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ ภายใต้บริบทและวิถีของชุมชน เกิดความมั่นคงในอาชีพประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้กรมประมงบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้อ..

ประกาศ เกษตรกรภายใต้ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.)”

ประกาศ เกษตรกรภายใต้ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.)” ที่ยังไม่ลงลูกกุ้ง ขอให้เร่งติดต่อโรงเพาะฟักฯ ในโครงการฯ เพื่อติดต่อซื้อขายและลงลูกกุ้ง “ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564” ..

สหภาพยุโรปปรับรูปแบบหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ (Health Certificate)

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบฉบับใหม่ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235 ว่าด้วยการปรับแก้รูปแบบหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้า สัตว์น้ำ (Health Certificate) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 และได้มีการอนุโลมในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านโดยให้ใช้หนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำรูปแบบเดิมได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 แม้ว่าสหภาพยุโรปจะมีการปรับรูปแบบของหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ แต่สาระสำคัญของ การรับรองยังคงเดิม ..