ข่าวเด่นประเด็นร้อน

กรมประมง...หนุนผู้ประกอบการ และเกษตรกร ผลิตสัตว์น้ำปลอดภัยไร้ COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สำหรับ Modern Trade ให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการผลิตสัตว์น้ำให้ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานจีเอพี (มกษ. 7436-2563) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ..

รับสมัครฝึกอบรม

เปิดรับสมัครฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565   ..

กรมประมง...เปิดตลาด Fisherman Market ช่วยชาวประมงพื้นบ้าน

กรมประมง...เปิดตลาด Fisherman Market ช่วยชาวประมงพื้นบ้าน ..

กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคและอาการขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ด้วยในช่วงระยะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยบางพื้นที่มีอากาศหนาวในตอนเช้าและร้อนขึ้นในตอนกลางวัน และบางแห่งยังคงมีฝนตกชุกอยู่ ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่มีการเลี้ยงอย่างหนาแน่นในบ่อดินแบบระบบเปิด เช่น กุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งเป็นกุ้งทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยอาจทำให้เกิดโรคจากเชื้อก่อโรค เช่น แบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ และไวรัส ในระหว่างการเลี้ยงได้ นอกจากนี้ ยังพบอาการข..

ประชาสัมพันธ์...กรมประมง...แจ้งเตือน

โดยควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1. เกษตรกรควรวางแผนระยะเวลาการเลี้ยงปลาให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม หรือ ควรงดเว้นการเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว 2. ควรมีบ่อพักน้ำใช้เพื่อใช้ในฟาร์มได้เพียงพอตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว..