ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนังได้มีการเช่ารถยนต์จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การเช่ารถยนต์จำนวน 1 งาน ผู้ได้รบคัดเลือกนายอานนท์ ทองเสน โดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาาคม พ.ศ. 2563 ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562

..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม-มีนาคม 2563

..

สขร.1

..

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานด้านการติดต่อสื่อสารเรือประมง จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมประมง โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ได้จัดจ้างเหมาบริการงานด้านการติดต่อสื่อสารเรือประมง จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ นางสาวกฤตธีญาภา ซื่อวนัชชา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมประมง โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ได้จัดจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง จำนวน 3 งวด โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ดังนี้ 1. นายสรสิษฐ์ บุบผาชาติ 2. นายศิริพงษ์ เจริญสุข 3. นางสาวจีรนันท์ บัวบาน    ..

ประกาศจังหวัดสงขลา

ประกาศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน กค 63 ..

แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

..

ประกาศกรมประมง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ..

ประกาศกรมประมง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ..