ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างงานสื่อสารและระบบติดตามเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างงานสื่อสารและระบบติดตามเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..

ประกาศจังหวัดรนอง

..

ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง ประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ประกาศศูนย์ฯ  เรื่อง  ประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ด้วยกรมประมง มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ก่องวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ดึกปลอดประสพ ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้ ..

ประกาศ จังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ จังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น จังหวัดเชียงราย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้..

ประกาศจังหวัดรนอง

..

ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

ประกาศ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจังจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) ..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)

..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563

..