ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564(แบบ สขร.1)

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1)

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 (แบบ สขร.1)

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564(แบบ สขร.1)

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1)

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564(แบบ สขร.1)