ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจาก กระบวนการรับราคากลาง และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง ล่าช้ากว่ากำหนด จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ..

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ..

ประกาศจังหวัดรนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสร้างปะการังเทียมพื้นบ้าน ประเภทซั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..

ประกาศจังหวัดรนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ 2564

..

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

..

ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

..

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

..