Infographic กรมประมง  21,564

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อาหารสัตว์น้ำที่ไม่จัดเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ไม่ต้องขึ้นทะเบียน

ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ

โครงการสร้างรายได้อาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อปลาตะพัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 10 มีนาคม 2563