งานวิจัยด้านประมง (Fisheries Research)  336,659

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต พร้อมด้วยประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท และผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ความรู้ความคิดเห็นของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อมาตรการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า The Knowledge of Private Sectors and Operation Officials on Inspection of Foreign-Flagged Vessel Procedure Under Port State Measures

ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์สุ่มเก็บตัวอย่างปลากะพงขาวนำเข้าเพื่อส่งวิเคราะห์โรค

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ สุ่มเก็บตัวอย่างปลากะพงขาวแช่เย็นนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบเกี่ยวกับการนำเข้าผลผลิตปลากะพงขาวจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งตรวจวิเคราะห์โรคอาร์เอสไอวี โรคเอสดีดีวี และโรควีอีอาร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ควบคุมการนำเข้าต่อไป

เอกสารวิชาการ 1-2563 ความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาเขตจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี 2554 - 2557