กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  98,880

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ APD

เข้าติดตามการดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอด่านซ้าย เข้าติดตามการดำเนินโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรมเลี้ยงสัตว์น้ำแก่คณะครู ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำ

10 อันดับแรกปริมาณและมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญ ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

10 อันดับแรกปริมาณและมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญ ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประมงอาสา รุ่นที่ 1-12 จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางเทียบสถิติเพาะพันธ์ปลาแต่ละปี จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องแจ้งการประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓