กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  677,938

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ออกตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clakii หรือ Cherax spp.) ตามคำขอแจ้งข้อมูลของ นายอานันตชัย สำราญเนตร เพื่อออกหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ และออกตรวจติดตามการเลี้ย

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

กำหนดขยายห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่6) พ.ศ. 2564

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เ