กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  19,237

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยได้ร่วมกับประมงจังหวัดพระตะบอง

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2562.  คณะทำงานโครงการ The use of Mobile Hatchery as a Tool for Promotion of Aquaculture and Fisheries Co-management in Cambodia.นางสาวมาลาศรี  คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชนได้เดินทางเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยได้ร่วมกับประมงจังหวัดพระตะบอง เจ้าหน้ากรมประมงจากพนมเปญ และเกษตรกรท

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2560

สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลรายชื่อวิทยาศาสตร์สัตว์น้ำที่เป็นชื่อพ้องกัน synonym ที่ใช้ในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 05.15น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลากระเบนมีชีวิตสวยงามจำนวน 8 กล่อง ส่งออกไปประเทศอินโดนิเซีย(TG433) ตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินค้า(TG) ผลการเปิดตรวจพบว่าจำนวนที่ส่งออกจริงน้อยกว่าเอกสาร DOF 4 และ ร.9 เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง

การประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอองครักษ์ พร้อมทั้งร่วมส่งมอบเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ รุ่น T01 ให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปลานิล

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร ประมงอำเภอองครักษ์ ร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอองครักษ์ ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอองครักษ์ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์ พร้อมทั้งร่วมส่งมอบเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ รุ่น T01 มูลค่า 15,500 บาท ให้ นายประสิทธ์ คง