กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  128,619

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

โครงสร้างกองบริหารการคลัง

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2555

อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นผลกระทบ ด้านการประมงและแนวทางการช่วยเหลือชาวประมง จากสถานการณ์โควิด-19

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรายการมองโลกมองเรา จากไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ในประเด็นผลกระทบ ด้านการประมงและแนวทางการช่วยเหลือชาวประมง จากสถานการณ์โควิด-19

การรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก

การป้องกัยปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19

การป้องกัยปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19

การขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เพื่อส่งออก

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้า

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่องานบริการของกรมประมง สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางติดต่องานบริการของกรมประมง สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เพื่อให้เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานบริการด้านต่างๆ การขอคำปรึกษาด้านวิชาการในการแก้ไขปัญหาโรคสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ