กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  1,399,843

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม ฉบับที่ 104/2566

ประกาศเจตจำนงเรื่องการทุจริตเป็นนโยบายของกรมประมงในการไม่รับของวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตจำนงเรื่องการทุจริตเป็นนโยบายของกรมประมงใน?การไม่รับของวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

แบบคำขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (กปม. สส. 1-3)