กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  116,453

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563

สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก

จดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จสค.)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโโปร่งใส พ.ศ.2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 จังหวัดอุตรดิตถ์

ต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

สำนักงานประมงอำเภอตรอน

สำนักงานประมงอำเภอพิชัย