กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  902,259

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมง และแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใ

ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่

ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ " ฤดูน้ำแแดง " 2565 คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2565

กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงกฎหมายฉบับเดิม เริ่ม 16 พ.ค. 65 นี้

กรมประมง ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน โดยการกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขการทำประมง เพื่อคุ้มครองปลาน้ำจืดให้มีโอกาสได้เติบโตแพร่ขยายพันธุ์ โดยแบ่งพื้นที่ และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมาย ออกเป็น 3 ระยะตามความเหมาะสมของระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่ และเพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับว

รณรงค์เก็บ ทำลาย เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย ช่วงฤดูน้ำแดง ปี 2565 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายอนันต์ สุนทร ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตาก นายพิเชษฐ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองตาก นายยุทธนา ศรีสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) และ