กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  1,388,256

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข่าวการเกษตรที่น่าสนใจในสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566_สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

คู่มือการตรวจสอบการครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ ที่ท้าจากซากสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าหรือพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มาแจ้งการมีไวในครอบครอง พ.ศ.๒๕๖๖

รับแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำ  ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES (ตามบัญชีหมายเลข 2 เพิ่มเติม)  จำนวน 18 รายการ

           รับแจ้งการครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำ  ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES (ตามบัญชีหมายเลข 2 เพิ่มเติม)  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562  จำนวน 18 รายการ  โดยเปิดรับแจ้งครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำ ตั้งแ