กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  82,274

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการควบคุม นำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมง การนำเข้าสัตว์น้ำบางชนิด กุ้งทะเล พ.ศ.2557

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ร่วมกับสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ จัดทำโครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ.“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” จัดฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจก

ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัตในการส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ พ.ศ.2561

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์ที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์ที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563

พระราชกำหนด การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558