กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  82,288

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประมงอำเภอน้ำยืน  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พร้อมชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันจัดสร้างที่หลบภัย ( กร่ำ)

( 9 กุมภาพันธ์  2563 ) เวลา 09.00 น.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พร้อมชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันจัดสร้างที่หลบภัย ( กร่ำ)  และสร้างอาหารธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จา

พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

การรับฟังความคิดเห็น เรือง การทำการประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก

              ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เห็นควรให้มีการรับความคิดเห็น เรือง การทำการประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก                ในการนี้ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้จัดทำแบบสอบถา

พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510

ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อม คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนหนองตาอาด บ้าศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ และแหล่งน้ำชุมชนหนองเม็ก

นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อม คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนหนองตาอาด บ้าศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ และแหล่งน้ำชุมชนหนองเม็ก บ้านก่อน้อย ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน ดำเนินการจัดทำที่หลบภัย(กร่ำ) และสร้างอาหารธรรมชาติ

ประมงอำเภอเขื่องใน  ร่วมงานทำบุญ-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในงานโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ปี 63 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านแดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน  ร่วมงานทำบุญ-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในงานโครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ปี 63 ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านแดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องในเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับการส

พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551