กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  116,456

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)

ข่าวสาร กคส. ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง (ทบ.2)

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1)

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2563

ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 >> เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) นำโดยนางสาวโสภาพรรณ แสงผาบ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนายจีรพันธุ์ แก้วชา ตำแหน่งพนักงานห้องทดลองเข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรที่ขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐานก

พระราชบัญญัติ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านประมงในเขตพระราชฐาน จังหวัดหนองบัวลำภู และลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านประมงในเขตพระราชฐาน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านประมง) วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และในเวลา 13.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร