ข่าวผู้บริหารกรมประมง

ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมรับฟังเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (กองทุนววน.)

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมรับฟังเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (กองทุนววน.) จากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สวสก.) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของกรมประมงในสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำหรับการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตัวแทนจากหน่วยงาน..

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการส่งมอบรถยนต์ราชการ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 20 คัน และรถจักรยานยนต์ราชการ จำนวน 30 คัน เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานในภารกิจของเจาหน้าที่กรมประมง

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานโพธิ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการส่งมอบรถยนต์ราชการ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 20 คัน และรถจักรยานยนต์ราชการ จำนวน 30 คัน ซึ่งกรมประมงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย วงเงิน 19.369 ล้านบาท ซึ่งกรมประมงได้จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ..

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการมอบรถยนต์แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 20 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 30 คัน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานโพธิ์หลังอาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการมอบรถยนต์แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 20 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 30 คัน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น โครงการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย วงเงิน 19.369 ล้านบาท ให้หน่วยงานสังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เพื่อใช้ในภารกิจการ..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการบูรณาการแก้ไขปัญหาการเกิดขี้ขาวในกุ้งทะเล ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการบูรณาการแก้ไขปัญหาการเกิดขี้ขาวในกุ้งทะเล ครั้งที่ 1/2563 โดยร่วมพิจารณารายละเอียดของการหาแนวทางการทำงาน พร้อมกำหนดแผนระยะสั้น และระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดขี้ขาวในกุ้งทะเล เช่น การศึกษาโมเดลผลสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรเพื่อป้องกัน ควบคุมการเกิดปัญหาขี้ขาว การปรับปรุงกิจกรรม White list hatchery เพื่อควบคุมคุณภาพลูกกุ้ง การวิจัยด้านระบาดวิทยา การพัฒนาจุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัต..

ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาสดผ่านทางระบบFacebook live ในรายการ “ARDA talk” ประเด็น ความมั่นคงทรัพยากรทางทะเล ประมงยั่งยืน

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า กรมประมง ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาสดผ่านทางระบบFacebook live ในรายการ “ARDA talk” ประเด็น ความมั่นคงทรัพยากรทางทะเล ประมงยั่งยืน... โดยในส่วนของกรมประมงได้นำเสนอนโยบายการพัฒนาภาคการประมงไทยให้เกิดความยั่งยืน สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ..

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ..

ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของ Questionnaire on Disease Control System for Aquatic Animals in Exporting Countries จากสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 / 2563

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของ Questionnaire on Disease Control System for Aquatic Animals in Exporting Countries จากสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 / 2563 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดของระบบควบคุมโรคสัตว์น้ำสำหรับประเทศส่งออกให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศผู้นำเข้าสัตว์น้ำได้มั่นใจว่าประเทศไทยมีระบบการควบคุมโรคสัตว์น้ำที่ดี สามารถต..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการถ่ายโอนภารกิจ ..

ะลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงฯ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงฯ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ได้เดินทางไปพบปะตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และกลุ่มแม่บ้านผลิตภันฑ์ประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และในโอกาสนี้ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 400,000ตัว พันธุ์ปลากินพืชจำนวน 100,000ตัว และปลาบึกจำนวน 9 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ณ บ..

ตรวจเยี่ยมและหารือถึงแนวทางการสร้างสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดไทรใหญ่และตลาดน้ำไทรน้อย

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดไทรใหญ่ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมและหารือถึงแนวทางการสร้างสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา..