ข่าวผู้บริหารกรมประมง

อบรมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherman  หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ได้กล่าวเปิดอบรมการใช้งานระบบ Fisheries Shop By Fisherman  หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้จัดอบรม โดยมีผู้แทนจากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ และผู้แทนจากกองตรวจราชการเข้าร่วมอบรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และสำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมอบรมผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งแพลตฟอร์มนี้เป..

การอบรมหลักสูตรการสื่อสารยุคดิจิทัล Smart PR

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสื่อสารยุคดิจิทัล Smart PR. สำหรับผู้ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 โดยมีข้าราชการ และบุคลากรของกรมประมง เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น สร้างทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ..

นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง ครั้งที่ 3/2566 และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและติดตามรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือนของบัญชี "เงินสวัสดิการกรมประมง" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 , รายงานรายรับ - รายจ่าย และรายการ..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา โดยมี นายเจริญ โอมณี ประมงจังหวัดสงขลา นายสมชาย วิบุญพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา พร้อมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ในการตรวจติดตามการดำเนินงานครั้งนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจา..

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการรับทราบข้อสรุปการจัดนิทรรศการและกิจกรรม ภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงร่วมกันพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แนวความคิดนิทรรศการและกิจกรรม รูปแบบการนำเสนอ พ..

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของแต่..