ข่าวผู้บริหารกรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 3/2564 โดยมีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ได้แก่ มาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประ..

ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 และเป็นตัวแทนของผู้เกษียณอายุราชการ

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (115) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 และเป็นตัวแทนของผู้เกษียณอายุราชการ ในการกล่าวแสดงความรู้สึกตลอดระยะเวลาของการรับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระ..

กรมประมงได้ขับเคลื่อนโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนร่วมโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำซับสมบูรณ์จนประสบความสำเร็จเห็นผลเชิงประจักษ์ ทำให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ปี 2561 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม และปี พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นางหนูแดง ทองใบ ประธานคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยตัวแทนชุมชน ได้ขอเข้าพบ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เพื่อแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ โดยมีนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วย นางสาวมาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒ..

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายประพันธ์ โนระดี หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานพิจารณาศึกษาความตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตร

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายประพันธ์ โนระดี หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานพิจารณาศึกษาความตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตร ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ ผลกระทบของ CPTPP ต่อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย วิธีการแก้ไข แล..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) ครั้งที่ 1/2564 ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเพรช อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประธานสม..