ข่าวผู้บริหารกรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภายในกรมประมง ผู้ประกอบการ และผู้แทนสมาคม/ชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ฯ..

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ของกรมประมงและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ของกรมประมงและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือพิจารณาสาขาวิชาที่ขาดแคลน จำเป็น สำหรับการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและความต้องการทุนของกรมประมงในระยะ พ.ศ. 2566 - 2575 ตามแนวทางการจัดทำรา..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบยการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุม และมีนายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เป็นเลขานุการการประชุมฯ เพื่อดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำฯ ใ..

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ พิธีรับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่กรมประมง โดย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมงในการรับมอบ ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ..

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ พิธีรับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีรับสั่งให้ผู้แทนพระองค์เชิญ ส.ค.ส. พระราชทานแก่ กรมประมง เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของกรมประมง โดยมี นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ..

กรมประมง จับมือ กรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า ส่งออก และนำผ่าน เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ของไทย

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง และ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน เพื่อยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง ..