ข่าวผู้บริหารกรมประมง

ลงพื้นที่จัดเตรียมงาน พร้อมดูแลความเรียบร้อยในการจัดพิธีเปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาดไท”

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ตลาดไท จังหวัด ปทุมธานี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหารกรมประมง ผู้บริหารตลาดไท และเจ้าหน้าที่กรมประมง ลงพื้นที่จัดเตรียมงาน พร้อมดูแลความเรียบร้อยในการจัดพิธีเปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาดไท” เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำให้แก่พี่น้องเกษตรกร ชาวประมง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 1..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกรรมการนโยบายวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกรรมการนโยบายวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง ให้สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ววน.) และแผนวิจัยและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ รวมถึง หารือพิจารณาองค์ประกอบของโคร..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลการประชุมสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในพื้นที่/ราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันของโครงการชลประทานน้ำเค็มบ้านบ่อคณฑี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ทางช่อง NBT2HD

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ทางช่อง NBT2HD รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น อาหารทะเล ปลอดภัย กับกรมประมง สามารถรับชมคลิปสัมภาษณ์ ย้อนหลังได้ที่ ลิ้งค์ >>>> https://fb.watch/35a8X33NN2/ ..

การประชุมรัฐชายฝั่ง (G16) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับประเทศภาคีสมาชิก

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรัฐชายฝั่ง (G16) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับประเทศภาคีสมาชิก เพื่อหารือสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถการทำงานร่วมกันของกลุ่มประเทศรัฐชายฝั่งในพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย และเสริมสร้างความ..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการติดตามและรายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการติดตามและรายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยพิจารณาประมาณการผลผลิตสัตว์น้ำ (กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลา และอื่นๆ) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการ ฯลฯ ..

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน 2564 มอบให้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง

วันนี้ (18 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน 2564 มอบให้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง ..

อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน 2564 มอบให้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน 2564 มอบให้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง ..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมรัฐชายฝั่ง (G16) ร่วมกับประเทศภาคีสมาชิก

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมรัฐชายฝั่ง (G16) ร่วมกับประเทศภาคีสมาชิก เพื่อหารือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียอย่างยั่งยืน รวมถึงประโยชน์ของรัฐชายฝั่งในอนาคต ..

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมแถลงข่าวการเปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP เพื่อเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค ในยุค COVID-19 ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (15 มกราคม 2564) เวลา 10.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย พร้อมด้วยนางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายชาลี จิตรประสงค์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งฉะเชิงเทรา และนายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP เพื่อเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค ในยุค COVID-19 ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จ..