ข่าวผู้บริหารกรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564 โดยได้หารือในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่สาธารณะประโยชน์ “หนองหาร” รวมถึงหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการรังวัดปักเขตหนองหาร และรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการต่อคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดมาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน และการกำหนดเครื่องมือ

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดมาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน และการกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564 (ฤดูน้ำแดง) และจะนำข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อที่จะได้ออกประกาศ (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2564 ของกรมประมงต่อไป ..

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะมนตรีของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ครั้งที่ 53

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะมนตรีของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ครั้งที่ 53 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 เมษายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ร่วมกับประเทศภาคีสมาชิก เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงด้..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานในเขตพระราชฐานด้านการประมง ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานในเขตพระราชฐานด้านการประมง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานในเขตพระราชฐานด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 ..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณาการดำเนินงานและงบประมาณอุดหนุนศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณาการดำเนินงานและงบประมาณอุดหนุนศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯ การปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณพร้อมทั้งนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของSEAFDEC ภายใต้ความร่วมม..

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเลเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง ณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเลเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง ณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว อาทิ การเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ การเตรียมสถานที่ รายละเอียดการจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดก..

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการประเมินบุคคลและผลงานในสังกัดกรมประมง ให้เป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ถูกต้อง ..

การประชุมเตรียมท่าทีของประเทศไทย สำหรับการประชุม The 36 th Session of the Asia Pacific Fishery Commission (APFIC) หรือการประชุมคณะกรรมาธิการการประมงของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ได้มอบหมายให้นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมท่าทีของประเทศไทย สำหรับการประชุม The 36 th Session of the Asia Pacific Fishery Commission (APFIC) หรือการประชุมคณะกรรมาธิการการประมงของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมประเด็นในการประชุม เช่น กิจกรรมรายปี นวัตกรรม การแบ่งป..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าประมง

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมปลาทู อาคารปลอดประสพ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์สินค้าประมง โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงความก้าวหน้าการจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนงานดังกล่าว อีกทั้งได้ร่วมกันพิจารณาทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานฯ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ตามนโยบายความร่วมมือ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทำประชาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยระบบ MSY

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรีย์ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทำประชาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยระบบ MSY และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการทำประมงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ..