ผู้บริหารกรมประมง

 • นายมีศักดิ์  ภักดีคง

  อธิบดีกรมประมง
 • ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง

  รองอธิบดีกรมประมง
 • นายบัญชา  สุขแก้ว

  รองอธิบดีกรมประมง
 • นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์

  รองอธิบดีกรมประมง
 • นายถาวร  ทันใจ

  รองอธิบดีกรมประมง