ผู้บริหารกรมประมง

 • นายบัญชา  สุขแก้ว

   ส่ง E-Mail
   0-2579-8094
   0-2562-0526 ต่อ 3206
 • นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์

   ส่ง E-Mail
   0-2579-0940
   0-2579-0940 ต่อ 3218
 • ดร.ถาวร  ทันใจ

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0554
   0-2562-0524 ต่อ 3205
 • นายประพันธ์  ลีปายะคุณ

   ส่ง E-Mail
 • นายประเทศ  ซอรักษ์

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0527
   0-2562-0576 ต่อ 3303
 • นายประพันธ์  ลีปายะคุณ

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0527
   0-2562-0575 ต่อ 3304
 • นายแสน  ศรีงาม

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0527
   0-2579-8202 ต่อ 3307
 • นาย สงกรานต์  แสงจันทร์

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0527
   0-2562-0535 ต่อ 3305
 • นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0527
   0-2579-8204 ต่อ 4026
 • นายเดชา  ปรัชญารัตน์

   ส่ง E-Mail
 • นางสมหมาย  คลังพหล

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0545
   0-2562-0545, 0-2561-2629 ต่อ 1115
 • นายพลพิศิลป์  สุวรรณชัย

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0530
   0-2579-7940 ต่อ 1110
 • นายธเนศ  พุ่มทอง

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0585
   0-2562-0585 ต่อ 14426,14400
 • นางสาวณัฐพร  สนธิ

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0590 ต่อ 7714, 7716
   0-2579-6729
 • นางสาวชุติมา  ชมวิลัย

   ส่ง E-Mail
   0-2579-8710
   0-2579-8200, 0-2579-8710 ต่อ 14520, 14521
 • ดร.สง่า ลีสง่า

   ส่ง E-Mail
 • นางฐิติพร  หลาวประเสริฐ

   ส่ง E-Mail
   0-2579-5281
   0-2579-5281 ต่อ 13500, 13510
 • นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร

   ส่ง E-Mail
   0-2561-4759
   0-2579-2422 ต่อ 6100, 6101
 • นางสาวสัมพันธ์  ปานจรัตน์

   ส่ง E-Mail
   0-2561-0321
   0-2561-0320, 0-2561-0321 ต่อ 2100, 2113
 • เรือเอกอภิชาต  สมฤทธิ์

   ส่ง E-Mail
   0-2561-2341
 • นางสาวสรินดา  เปลี่ยนแก้ว

   ส่ง E-Mail
   0-2558-0147
   0-2558-0147, 0-2558-0172 ต่อ 3501, 3502
 • นายอำนวย คงพรหม

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0543
 • นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี

   ส่ง E-Mail
   0-2561-4691 ต่อ 2311, 2301
 • นายสุวัฐน์  วงศ์สุวัฒน์

   ส่ง E-Mail
   0-2562-0564
 • นางวรรณวิภา  สุวรรณรักษ์

   ส่ง E-Mail
   0-2558-0136
   0-2562-0600-15 ต่อ 13100, 13102
 • นางสาวสุวิมล  กีรติวิริยาภรณ์

   ส่ง E-Mail
   0-2940-6200
 • นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์

   ส่ง E-Mail
   0-2579-5281
 • นายสุธรรม  ลิ่มพานิช

   ส่ง E-Mail
 • นายชลธิศักดิ์  ชาวปากน้ำ

   ส่ง E-Mail
 • นายเผดิม  รอดอินทร์

   ส่ง E-Mail
   0-2579-453