ข่าวพระราชกรณียกิจ (ประมง)

ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล

ในปีพุทธศักราช 2544 ในช่วงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จแปรพระราชฐานไปทรงงานและทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดภาคใต้ และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 3 กันยายน 2544 ได้มีราษฎรชาวประมงพื้นบ้าน กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงพิจารณาช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ เนื่องจากปริมาณสัตว์น้ำมีจำนวนลดลงเป็นอันมาก ท..

ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟาร์มทะเลตัวอย่าง

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโครงการหนึ่งภายใต้มูลนิธิศิลปาชีพเช่นเดียวกับฟาร์มตัวอย่างแห่งอื่นทั่วประเทศ แต่จะเน้นเฉพาะงานด้านการประมงชายฝั่งซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกรทั้งในและต่างพื้นที่ได้นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพประมงทางเลือก โดยไม่ต้องออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลเหมือนในอดีต เนื่องจากการประกอบอาชีพประมงน..

ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...ฟาร์มตัวอย่าง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พระองค์ทรงริเริ่มงานด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ และ งานโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ขาดที่อยู่อาศัย ขาดอาหาร และที่ทำกิน ให้เกิดการสร้างอาชีพ มีแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง อันเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนใ..

ประมงไทยใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน...บ้านเล็กในป่าใหญ่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทรงเห็นว่าราษฎรบนพื้นที่สูงห่างไกลส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และการได้รับสัญชาติไทย อีกทั้งทรงพบว่ามีราษฎรยากจนเป็นจำนวนมาก และบางส่วนไม่มีงานทำ ราษฎรเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขา มีความสามารถพิเศษในการทำเครื่องเงิน ปักผ้า และจักสาน น่าจะได้มีการรวมกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาต่าง ๆ เหล่านี้ โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกลุ่มอาชีพที่ราษฎรถนัด โ..

ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 07.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร โดยกรมประมงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด จำนวน 1,000,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาส..

พระราชกรณียกิจ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง