ข่าวพระราชกรณียกิจ (ประมง)

วันที่ 26 มกราคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต เป็นประธานในพิธีปล่อยปลา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ อ่างเก็บน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17 มกราคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรี..

๘ มกราคม ๒๕๖๕ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร  ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้ นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะฯ เฝ้าถวายพระพร และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทย จํานวน ๙ ชนิด รวม ๔๙๐,๐๐๐ ตัว ปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย ..

(ข่าววีดิทัศน์) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้ นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะฯ เข้าเฝ้าถวายพระพร และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทย จํานวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ ปลาโพง ปลากะโห้ รวม ๔๙๐,๐๐๐ ตัว สำหรับทรงปล่อย ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออนุร..

โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลไทย จึงทรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศของทะเลไทยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน กรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ทั้งในด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลและแนวปะการัง มาอย่างต่อเนื่อง โครงการสำคัญที่กรมประมง..

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง