รายงานประจำปี กรมประมง (DOF ANNUAL REPORT) กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล


รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี 2564 กรมประมง   140   คู่มือ เจ้าหน้าที่กรมประมงในการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)   119  กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผลติตตามงานในพื้นที่จังหวัดระยอง   118  การประชุมหารือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได...  112  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง    107  รายงานประจำปี 2564 กรมประมง   47  แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24  ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   16  กระทู้ถามตอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    13