รายงานประจำปี กรมประมง (DOF ANNUAL REPORT) กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563..

รายงานประจำปี กรมประมง (DOF ANNUAL REPORT)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72025

  ผู้ชม: 65 ครั้ง


รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..

รายงานประจำปี กรมประมง (DOF ANNUAL REPORT)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref50560

  ผู้ชม: 209 ครั้ง


รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..

รายงานประจำปี กรมประมง (DOF ANNUAL REPORT)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref50559

  ผู้ชม: 118 ครั้ง


รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560..

รายงานประจำปี กรมประมง (DOF ANNUAL REPORT)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref50557

  ผู้ชม: 88 ครั้ง


รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559..

รายงานประจำปี กรมประมง (DOF ANNUAL REPORT)

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref50556

  ผู้ชม: 51 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (445)  รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ปี 2563 - ปัจจุบัน.. (206) หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และประเมิน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมภายในกลุ่มฯ เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (181) เอกสารประกอบการประชุมฯ การรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563.. (159) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อระบบรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (141) รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ปี 2558 - 2542.. (134) งบประมาณปี พ.ศ. 2563 สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมประมง (ต.ค. - ธ.ค. 62) เดือนธันวาคม.. (122) รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ปี 2563 - ปัจจุบัน.. (121) รายงานประจำปีกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (119) รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ปี 2562 - 2559.. (103) การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562 .. (55)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

     กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ชั้น 5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900