กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดการประชุม ชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


[2022-08-29] รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมประมง กระทรวงเกษตรแ.. [2022-06-07] ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.. [2022-02-08] ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมป.. [2021-11-12] กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดการประชุม ชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมปร.. [2021-09-15] รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมประมง กระทรวงเกษตรแ.. [2020-03-18] รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ปี 2558 - 2542.. [2020-03-18] รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ปี 2562 - 2559.. [2020-03-18] รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ปี 2563 - ปัจจุบัน.. [2020-01-16] งบประมาณปี พ.ศ. 2563 สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมประมง (ต.ค. - ธ.ค. 62) เ..

กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดการประชุม ชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เจ้าหน้าที่  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิการยน 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดการประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นประธานการประชุมฯ  หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองฯ ร่วมชี้แจงการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อตกลงตามตัวชี้วัด และผลดำเนินงานโครงการของกรมประมง ปี 2564 ในระบบติดตามการประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ฯลฯ ให้กับหน่วยงานภายในกรมประมงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อการรายงานผลการดำเนินโครงการให้เป็นแนวเดียวกัน

เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ 

1. ข้อมูลการนำเสนอ  https://drive.google.com/file/d/1SLbxgotj-GZanopUDy_364i9LIgGELAA/view?usp=sharing

2. เอกสารประกอบการประชุม  https://drive.google.com/file/d/19qkgEp8eUdkHf5GNJBlhumV6y-aU2xoV/view?usp=sharing

3. แบบตอบรับสำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานผลฯ เพื่อติดต่อ  https://forms.gle/Moy1ExjfyFJwQb3Q8

4. ระบบ eMENSCR การใช้งานเบื้องต้น  https://drive.google.com/file/d/1LFkL5NIHVBJE0zRYGYkZ8ks_YJA3WL_M/view?usp=sharing 

5. ระบบ eMENSCR แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระดับ 1 - 3  https://docs.google.com/spreadsheets/d/18TGl4jfmZXCTxU7pXp_bXasmXi9AmRVc/edit?usp=sharing&ouid=101961207770483030119&rtpof=true&sd=true

6. ระบบ eMENSCR แผนใช้เงินงบประมาณโครงการ  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pocKTf1ess8KlILtV9ymtaq4wV5DkSqh/edit?usp=sharing&ouid=101961207770483030119&rtpof=true&sd=true

7. ระบบ eMENSCR ตัวชี้วัดโครงการ  https://drive.google.com/file/d/1uM0FHvizI2iAiXvTpyjhZG5_WShD5Q1Z/view?usp=sharing

8. ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง คู่มือ  https://drive.google.com/file/d/1vm-n1gX6SGvEoqp8xOirb2bKHQiRZXdM/view?usp=sharing

9. ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง  https://ipa.fisheries.go.th/new/