รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


[2022-08-29] รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมประมง กระทรวงเกษตรแ.. [2022-06-07] ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.. [2022-02-08] ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมป.. [2021-11-12] กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดการประชุม ชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมปร.. [2021-09-15] รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมประมง กระทรวงเกษตรแ.. [2020-03-18] รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ปี 2558 - 2542.. [2020-03-18] รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ปี 2562 - 2559.. [2020-03-18] รายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ปี 2563 - ปัจจุบัน.. [2020-01-16] งบประมาณปี พ.ศ. 2563 สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมประมง (ต.ค. - ธ.ค. 62) เ..

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ


รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563