บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล


นางสาววริษฐา บันไดเพชร

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ)
    


นางขนิษฐา ภาณุทัต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)
    
นางนฤมล จันทรแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)
    
นางสาวปภัสร์นันท์ พิศม์สวาท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวเสาวลักษณ์ สายแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายวสันต์ เกตุพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายหัสวรณัย เอี่ยมสอาด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล

 กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ชั้น 5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900