นางขนิษฐา ภาณุทัต

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และประเมินผล
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ)
    


นางนฤมล จันทรแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)
    
นางวรสิณีย์ ลิรัฐพงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)
    
นางสาวปภัสร์นันท์ พิศม์สวาท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)
    
นางสาวเสาวลักษณ์ สายแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายวสันต์ เกตุพงศ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายหัสวรณัย เอี่ยมสอาด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฐานิสร สมลักษณ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิเคราะห์และติดตามประเมินผล

 กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ชั้น 5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    planninganaly@gmail.com   0 2561 3911 ภายใน 3503 วสันต์ เสาวลักษณ์ ฐานิสร หัสวรณัย 3506 ขนิษฐา 3507 นฤมล ปภัสร์นันท์ 4047 วรสิณีย์   โทรสาร 0 2561 3911   แฟนเพจ