งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  52,556

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

โรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน่ช่วงฤดูหนาว ปี 2563/64

สรุปผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติปี 2563

รายงานผลการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานผลการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด(ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด(ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมกองร้อย อส.จ.นภ. ที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลานิล

มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563