งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  1,631,334

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง ( ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง ( ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ   

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง ( ทบ.2)ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามการดำเนินการของผู้ประกอบการด้านการประมงในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี           

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินการลงพื้นที่คัดเลือกและรับสมัครเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านประมง ปี 2565

สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านประมง ปี 2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น. นายสาธิต  ภูมิคำ ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติอำเภอเดชอุดม(ก.ช.ภ.อ.เดชอุดม) ณ ห้องประชุมศรีสุระ   ที่ว่าการอำเภ

ประมงอุบลฯ ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ประมงอุบลฯ ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ??วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และว่าที่ร้อยตรี วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ดำเนินการ