งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  1,102,870

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

 ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.882) 

 ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.882)       วันที่ 26 มกราคม 2565 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิน"โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882) รายนายคำ อุดม (ศพก.เครือข่ายด

ประมงอำเภอน้ำยืน มอบปัจจัยการผลิตศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง 

ประมงอำเภอน้ำยืน มอบปัจจัยการผลิตศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง          วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอน้ำขุ่น มอบปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ณ ศพก.เครือข่ายด้านประมงปี

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำสดและสินค้าแปรรูปเพื่อการบริโภค ผ่านช่องทางเว๊บไซต์"Fisheries Shop "ของกรมประมง

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำสดและสินค้าแปรรูปเพื่อการบริโภค ผ่านช่องทางเว๊บไซต์"Fisheries Shop "ของกรมประมง แก่ผู้ร่วมประชุมกลุ่ม?Smart  Farmer อำเภอตาลสุม ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอตาลสุม มอบปัจจัยการผลิต โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครื่อข่ายด้านประมง ประจำปีงบประมาณ2564

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอตาลสุม มอบปัจจัยการผลิต โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครื่อข่ายด้านประมง ประจำปีงบประมาณ2564 รายนางศรารัตน์ พิมพดี  172 ม.4 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โดยมอบปัจจัยดังนี้ 1.ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,200 ตัว 2.ปลานิล จำนวน 500 ตั