งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  37,068

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

การแปรรูปปลาดุกรัสเซีย จากฟาร์มสำเนาพันธุ์ปลา

การช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ปี 2563

อนุมัติโอนเงินงบประมาณปี 2563 (โอนครั้งที่ 700/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

ลูกปลาดุกจาก บ่อสาธิตการเลี้ยงปลาดุก ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่ำ

เคลื่อนย้ายปลาบึก ขนาดใหญ่ 5 ตัว

คุณภาพน้ำแม่น้ำจันทบุรีและแม่น้ำเวฬุ กรกฏาคม 2563

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

ข้อมูลคุณภาพน้ำ (ก.ค.63)