คลังความรู้และข้อมูล

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กำหนดจัดฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) หลักสูตร "ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ"

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กำหนดจัดฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) หลักสูตร "ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ" ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ กองวิจัยแ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) ภายใต้นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโซนด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติเฝ้าระวังทำการประมง (FMC) กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) ภายใต้นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 6/2565