คลังความรู้และข้อมูล

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

คู่มือปฏิบัติงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี2564

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านฯ ปี 2564(ม.ค.- มี.ค)

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องการแพร่เชื้อโรค COVID-19

        วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้จัดพื้นที่กำหนดจุดในการให้บริการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ การเข้าแถวลงชื่อทำงานการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  มีจุดบริการยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาด

การเลี้ยงหอยเชอร์รี่

ปริมาณและมูลค่า การส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563