คลังความรู้และข้อมูล

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดีฯ พร้อมทั้งขยายผลการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีฯ สู่โรงเรียนต้นแบบและชุมชน

กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ-FILE3

ชาวจังหวัดนครนายกเข้าใช้บริการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ใกล้บ้านตามจุดติดตั้ง

กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ-FILE2