คลังความรู้และข้อมูล

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงให้กับเรือประมงพาณิชย์ ในจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 6-21 ตุลาคม 2564

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงให้กับเรือประมงพาณิชย์ ในจังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 6,10-11,18-21 ตุลาคม 2564 ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 จำนวน 18 ลำ ซึ่งเจ้าของเรือได้ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ก่อนหนังสื

เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 18 - 21 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2564 จากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ทั้งหมด 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะบัว เกาะราชา เกาะบอน และหน้าเกาะภูเก็ต มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 41.48 ก

การขับเคลื่อนและถ่ายทอดรูปแบบการดำเนินงานโครงการ การจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อส่งเสริมอาหารลดโซเดียม ลดเสี่ยง NCD ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด้านใหม่ อำเภอโขงเจียม

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยจ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม และนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรจังหวัดอุบลร

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 27 ต.ค. 64

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 27 ต.ค. 64