โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 MOAC IMPORTANT POLICIES

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563

การเลี้ยงและอนุบาลพันธุ์ปลาดุก ด้วยวิธีการใช้สมุนไพรไทย ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ผสมกับอาหารเม็ด

สถิติข้อมูลนำเข้าสัตว์น้ำ ประจำเดือน กันยายน 2563

ผลของการใช้คาร์โบไฮเดรตและอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อคุณภาพปลาส้มเส้น

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2555

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม พ.ศ. 2558

18 -19 สิงหาคม 2563

สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว