โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 MOAC IMPORTANT POLICIES

สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนภูทอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและนำความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบ

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม บริเวณบ้านพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม บริเวณบ้านปากพล อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

รองอธิบดีกรมประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ แหล่งน้ำคลองวงศ์

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม บริเวณบ้านหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม บริเวณท่าน้ำวัดโพธิ์เสด็จ จังหวัดพัทลุง