จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  1,870

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยเปิดรับสมัครจำนวน 2 รุ่น ดังนี้ 1.รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 เมษายน 2563 2.รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2563

ข่าวด้านการเกษตร(ประมง)ที่สำคัญของญี่ปุ่นประจำเดือนธันวาคม 2563

 ประมงอำเภอเดชอุดม ตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการzoning by agri map ในเขตตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

วันที่ 12-13 ก.พ. 63 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม ตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการzoning by agri map ในเขตตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 จำนวน 44 ราย จากการตรวจติดตาม พบว่า บ่อปลาของเกษตรกรได้ประสบอุทกภัย และได้รับความเสียหาย จำนวน 39 ราย อีก 5 ราย  น้ำท่วมไม่ถึงค่ะ และช่วงเดือน มกราคม 63 มีก

คู่มือสำหรับเกษตรกรโรงเพาะฟักกุ้งทะเล

กปม.1 ปีงบประมาณ 2564

ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายวัลลภ กองกรม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพินิจ โจนลายดา เจ้าหน้าที่ด่านฯ ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำที่แจ้งการส่งออก(สอ.1)ไปยัง สปป.ลาว ตามหลักเกณฑ์/ขอกำหนดของ พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่หน้าสำนักงานด่านฯ เ

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการด้านการประมง ทบ.2

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง