ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  24,790

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการศูนย์ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร

ประเด็นการมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง

ประเด็นการมอบนโยบายของอธิบดีกรมประมง

มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7436

แบบให้คะแนน กพจ. กพก. ตร2

ปลาตะเพียนนีโอเมล ศพก.บุรีรัมย์

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการ การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แก่เกษตรกร ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการ การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นกิจการการเ

พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปลาทูแช่แข็ง หอยแครงมีชีวิต และสัตว์น้ำอื่น จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปลาทูแช่แข็ง หอยแครงมีชีวิต และสัตว์น้ำอื่น จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำ