ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  412,039

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายละเอียดประกอบงบ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ประมงอำเภอนาจะหลวย ติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร       วันที่  5 สิงหาคม 2565 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย ดูแลงานด้านประมงอำเภอบุณฑริกลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิน"โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร รายนายจำเริญ จำปาแดง