ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  52,394

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข้าเยี่ยมชมแฮชเชอรี่ผลิตกุ้งขาวแวนาไมท์ของสิบแสนฟาร์ม

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำศูนย์ฯ

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนาคม 2563 นายธีรวัฒน์ จริตงาม ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการศูนย์ฯ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

ประชาสัมพันธ์ประชุมประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างความเข้าใจในการขอรับรองมาตร (GAP กุ้งทะเล)

ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2)