ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  10,672

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  3 ใบอนุญาต ประเภทกุ้งขาวมีชีวิต จำนวน  69 กล่อง น้ำหนัก 690 กิโลกรัม ส่งออกไปยังเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง เที่ยวบินที่ FD/508 และประเภทกั้งตั๊กแตนมีชีวิต จำนวน 12 , 6 กล่อง น้ำหนัก 12 , 60 กิโลกรัม ส่งออกไปยังเขตบริหารพิเศษมาเก๊

ศพก.ร่วมสร้างชุมชนปลอดสารเคมี สู่วิถีประมงอย่างยั่งยืน

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

วันที่ 01 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย การผลิตกรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่าย เอกสารรับรองการจับสัตว์น้ำ (CC) ทำการปร

เลี้ยงสัตว์ให้สำเร็จแบบ Smart Farmer

ข่าวสาร กคส. ประจำวันพุธที่ 1 มกราคม 2563

ปลากะพงขาวบนพื้นที่ราบสูง

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 1 มกราคม 2563

“เกษตรผสมผสานสู่ความยั่งยืน” ศพก. เครือข่ายด้านการประมง