ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  451,240

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ติดตามให้คำแนะนำโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายปริญญา พันบุญมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายมนตรี สอนเจริญทรัพย์ นักวิชาการประมง ได้ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก

    ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 64

    ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 64      วันที่ 8  กันยายน  2565 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง ปี 64 รายนายทวนทอง  หนุนวงษ์ ตำบลเก่าขาม  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งได้มีการต่อยอดจากรอบแร

วันที่1กันยายน65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมงระดับเขต เขตตรวจราชการที่2 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายประวิทย์ ขำร้าย ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะทำงาน ประมงจังหวัด นนทบุรี ประมงจังหวัดสมุทรปราการ และผอ.ศพช.ฉะเชิงเทรา เป็นคณะทำงาน

วันที่31สค.65นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณที่เสนอของบประมาณที่เสนอต่อคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)สำหรับจังหวัดในเขตตรวจ2,8,10 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ณ.ห้องประชุมมรุพงษ์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา