ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  8,255

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเลี้ยงกุ้งขาวด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ

สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 19

วิธีการเลี้ยงกบในบ่อดิน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ส.ค. 2563

ด่านตรวจสัตว์น้ำดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  ประเภทเนื้อปูอัด จำนวน 90 กล่อง น้ำหนัก 1,634.4 กิโลกรัม เที่ยวบินที่  FD/850 ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจสอบถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า หมึกกล้วยแช่เย็น หมึกกระดองแช่เย็น ปูดาวแช่เย็น และปลาทูแช่แข็ง จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า หมึกกล้วยแช่เย็น หมึกกระดองแช่เย็น ปูดาวแช่เย็น และปลาทูแช่แข็ง จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทาง

นางศิริวัลยา วงษ์อู่ทอง ตำแหน่งนักวิชการปรมงชำนาญการ (ตัวชี้วัดที่2/2563)