การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ  796

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปิดอ่าว

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต ๑ (ระยอง) โดยนายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือยาง ๐๖  รวม ๕ นาย  ออกปฏิบัติงานตาม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และ เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น้ำทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๓

ใครบอกสิงห์บุรีไม่มีกุ้งแม่น้ำ

ข้อมูลคุณภาพน้ำ (ส.ค.63)

เข้าสำรวจและเข้าประชุมหาริอเรืองการขนย้ายสัตว์น้ำในสวนสราญรมย์