การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ  20,300

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

การดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ของสำนักงานประมงจังหวัดระนอง โดยนางสาวสารินี  ปฏิแพทย์  ประมงอำเภอกระบุรีร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสวาย จำนวน 2,000 ตัว และขยายเชื้อจุลินทรีย์(ปม.1) เพื่อใช้กับแหล่งน้ำหนองใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มฯ  กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำหนองใหญ่  ซึ่งโครงการดังกล่าว จะทำให้ชาว

ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ศิริรักษ์ ประมงอำเภอบันนังสตา ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา และกำนันตำบลบาเจาะ ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ณ บึงกาจะลากี หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จ

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตอำเภอจอมทอง และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ และทรัพยากร

"มหกรรมลงแหจับปลา เพื่อการกุศล"

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับอำเภอบันนังสตา กำนันตำบลบาเจาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ และคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำ จัดกิจกรรม "มหกรรมลงแหจับปลา เพื่อการกุศล" ณ บึงกาจะลากี หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำหน่ายบัตรละ 400 บาท พร้อมเสื้อ 1 ตัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภ