การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ  18,667

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน ร่วมกับกรมชลประทานได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในลำน้ำแม่แตง และลำน้ำปิง ตำบลกึ๊ดช้าง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง

แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด

การติดตามและเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่ง

รายงานผลข้อมูลการติดตามและเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่ง  

กิจกรรมขายบัตรลงจับปลา หนองหลวงตา เนื้อที่ 9 ไร่ บ้านผัง 2 เก่า หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านผัง? 2? เก่า หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ได้มีกิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองหลวงตา เนื้อที่  9 ไร่ ทำการขายบัตรให้ประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ทั้งสิ้น 20,600 บาท ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ ได้แก่ ปลาจีน  ตะเพียน ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์  ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางหมู่บ้านไ