การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร  33,104

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ได้รับเสียหาย จากกรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมฉับพลันบ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนางสาวอโนรัตน์ มีแย้ม ประมงอำเภอกะทู้ รักษาราชการแทนประมงอำเภอถลาง และนายวันจักร รัตนชู นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมฉับพลันบ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จัง

ช่วยเหลือเกษตรกร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ได้มอบหมายนางคำผิว สุขม่วง นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการเลี้ยงปลา ณ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ฯอ่างทอง ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านตำบลป่างิ้ว พบปลาลอยหัวจำนวนมากในคลองหน้าวัดไทรย์ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จึงลงพื้นที่ตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านตำบลป่างิ้ว พบปลาลอยหัวจำนวนมากในคลองหน้าวัดไทรย์ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จึงลงพื้นที่ตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำ พบว่า ผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเวลา 09.30 น. พบว่าค่าออกซิเจนในน้ำมีค่า 0.3 mg/l pH 7.12 ความเป็นด่าง 89 mg/l ความกระด้าง 15

นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวณัฐณิชา สุขไชยพร ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเยี่ยมชม สังเกตการณ์ เก็บข้อมูลในการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มทฤษฎีใหม่ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา