การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  37,326

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญ จังหวัดมุกดาหาร

สถิติข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือ นราธิวาส ประจำปี2563

สถิติข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือ ปัตตานี ประจำปี2563

รายชื่อเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดมุกดาหาร

สถิติข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือ สงขลา ประจำปี2563

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

วันทีา25 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต10 (กาญจนบุรี) จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)ด้านการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำจืด จำนวน 20 ราย ณ. ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ

ขั้นตอนการตรวจสอบ AREP และการออกเอกสาร Notification ของเรือประมงต่างประเทศ