การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  19,898

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประกาศกรมประมง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมอาคารสำนักงาน  บ้านพัก  และโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงทะเบียน "กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา"

การทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม โดยใช้บ่อผ้าใบเพื่อขยายผลไปอนุบาลใน แบบ Mobile Hachery

วันที่ 8 มกราคม 2563 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และวันสาธิตการปลูกพืชหลังฤดูทำนา ประจำปี 2563 พื้นที่อำเภอนากลาง

แบบบันทึกการส่งตัวอย่างสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำอายัดประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดตรวจปล่อยท่าเรือน้ำลึกสงขลา

ผลการปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม ประจำปีงบประมาณ 2563

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้นำเข้า

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า 2 ใบอนุญาต ประเภทหอยแครงมีชีวิต จำนวน 31 กล่อง น้ำหนัก  682 กิโลกรัมและประเภทปูทะเลมีชีวิต จำนวน 4 กล่อง น้ำหนัก  107 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอ