การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  824,991

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

คู่มือชาวประมงพาณิชย์

ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจและประเมินสภาวะการทำประมงจากเครื่องมือประมงพาณิชย์และพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2564

ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจสภาวะการทำประมงจากเครื่องมืออวนล้อมจับในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 24 พ.ย. 64

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 24 พ.ย. 64ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 24 พ.ย. 64