การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  38,885

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

วันทีา25 กุมภาพันธ์ 2563 ประมงอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต10 (กาญจนบุรี) จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)ด้านการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำจืด จำนวน 20 ราย ณ. ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ

สนับสนุนและร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ลงแหล่งน้ำภูมะเดื่อ จังหวัดพัทลุง

10. การนำเข้า/ส่งออก สินค้าผ่านด่านฯ

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field day) 

21 กุมภาพันธ์ 2563  นายวรรณนัฑ หิรัณชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายจิะพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  นายนฤนาท เผือกจีน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายกรกวี ศรีอินทร์ นักวิชาการประมง นายวิเลียน ดิษฐบรรจง เข้าร่วมบูรณาการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Da y)

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง(ฟื้นฟู)

          ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่จังหวัดพัทลุง