การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  19,899

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ผลการปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม ประจำปีงบประมาณ 2562

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้  KBO ( Knowledge - Based OTOP) จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2563

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้  KBO ( Knowledge - Based OTOP) จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภ

ผลการปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม ประจำปีงบประมาณ 2561

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า หมึกกล้วยแช่เย็น และปลาดาบลาวแช่เย็น จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

วันที่ 7 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า หมึกกล้วยแช่เย็น และปลาดาบลาวแช่เย็น จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อ

ผลการปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมประชุมประจำเดือนของศูนย์ฯ

วันที่ 6 มกราคม 2563  นายวีร์  กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน เพื่อเสนองานที่รับผิดชอบ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการงานของแต่ละฝ่าย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒน

รายงานผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมออกให้บริการ “คลินิกประมง” ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    วันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ โดย นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมออกให้บริการ &ld