การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,110,995

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 50,000 ตัว   เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 50,000 ตัว   เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของประชาชนที่ประกอบอาชีพการประมง ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ณ คลองบางศาลา ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร โดย นายวิบูลย์ บุตตะพรม ประมงจังหวัดมุกดาหาร นายวสันต์ ตรุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร และประมงอ

กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน จำนวน 20,000 ตัว บริเวณบ้านท่าสู อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี มอบหมายให้นายไพรัตน์ ขุนแสง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ ร่วมปล่อยพันธ์ุหอยหวานขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร จำนวน 20,000 ตัว ณ บ้านท่าสู ตำบลท่าสู อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวผุสดี จันทร์เมือง ประมงอำเภอ

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 29 มิ.ย. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 29 มิ.ย. 65