งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  1,220,707

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประมงอุบลฯ ปลื้มสถาบันเกษตรกรดีเด่น เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

ประมงอุบลฯ ปลื้มสถาบันเกษตรกรดีเด่น เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565   วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถา

ประมงอำเภอสิรินธรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตขยายชีวภัณฑ์

ประมงอำเภอสิรินธรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตขยายชีวภัณฑ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตขยายชีวภัณฑ์ โครงการส่งเสริมวิถีการผลิตเกษตรอินทรีย์และเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ งบพัฒนาจังหวัดปี 2565 ณ หอประช

หนังสือแจ้งอนุมัติงบประมาณฯ และโอนเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 4/2565

แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2565 (จำนวน 2 จังหวัด)

กรมประมง ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงที่ประสบภัย จำนวน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายที่สำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรมมราช สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี&nb