งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  69,481

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องการแพร่เชื้อโรค COVID-19

        วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้จัดพื้นที่กำหนดจุดในการให้บริการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ การเข้าแถวลงชื่อทำงานการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  มีจุดบริการยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาด

การเลี้ยงหอยเชอร์รี่

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการงานของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2564

แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2564 (จำนวน 7 จังหวัด)

กรณี เกษตรกรมีใบอนุญาต แต่ยังไม่ได้ขึ้น ทบ.1 (จ.สุราษฯ)

เปิดตัวโครงการ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ พร้อม นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงและนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมเปิดตัวโครงการ สร้างรายได้จากอาชีพประมง ในแหล่งน้ำชุมชน เดินเครื่องเร่งเยียวยาพี่น้องเกษตรกรจากวิกฤติฝนทิ้งช่วงและอทกภัย ปี 2562 Kikck off ปล่อยกุ้งก้ามกามลอตแรก 1 ล้านตัว ใน

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง