งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  26,937

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

             ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2562  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) โดยจ่าเอกเอกรัชต์  วีระศิริ  เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่เรือตรวจฯ 218 ได้ออกปฏิบัติงานแผนงานงบกลาง คชจ.ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รอบ 8 (การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ท

แบบฟอร์มขอแก้ไขบ่อและลูกพันธุ์

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

นายทหารประสานด้านความมั่นคง เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานชุดสหวิชาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นาวาโทสุราวุฒิ ทองเรืองสุกใส นายทหารประสานด้านความมั่นคง เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เ

ตรวจสอบสินค้านำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 26กันยายน 2562 เวลา 09.10 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาสวยงามมีชีวิตจำนวน 12 กล่อง นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ (5J931) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า(CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารและไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด

แบบฟอร์มลงลายมือชื่อเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

แจ้งแนวทางตรวจรับพัสดุโครงการฯ ปลานิล

ตรวจสอบสินค้านำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจปลาทะเลสวยงามมีชีวิตจำนวน 11 กล่อง นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ (5J913) ตรวจสอบบริเวณอาคารตรวจสินค้าขาเข้า (CI20) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอื่นใด