ราคาสัตว์น้ำ  4,036

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 48/2563

กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

ราคากลางซื้อปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับ นาวาเอก อนุชิต พีระธำรงค์กุล รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศรชล.

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับ นาวาเอก อนุชิต พีระธำรงค์กุล รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศรชล. หัวหน้าชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO พร้อมด้วยคณะชุดตรวจสอบการทำงาน (Flying Inspection Team) FIT และหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) ได้เดินทางมา

2564-3-5 กำหนดราคา - ปลาซิวใบไผ่เจ็ดสี ปลาซิวใบไผ่แม่แตง