ราคาสัตว์น้ำ  5,805

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓

            ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๓   ชี้แจงโครงการฯ ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    ครั้งที่ ๑  ให้แก่เกษตรกรในเขต อ.ละหานทราย, อ.ปะคำ, อ.นางรอง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ รวมจำนวน ๘๕ ราย ตามกิจกรรมโครงการส่งเส

ราคาสินค้าสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยง

ข้อมูลราคาสัตว์น้ำจากการจับจากเรือประมงพื้นบ้าน

วันที่ 30 เมษายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ พร้อมทั้งเฝ้าระวังการกระทำความผิดช่วงกลางคืน ณ จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ณ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ราคาปูทะเล

ติดตามตรวจสอบข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2559

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ