ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  451,210

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ ติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง และดำเนินการถอดบทเรียน ศพก.ที่ได้รับการยกระดับ ปี 2565 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ ติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง และดำเนินการถอดบทเรียน ศพก.ที่ได้รับการยกระดับ ปี 2565  วันที่ 8 กันยายน 2565  น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นเพื่อดำเนินการติดตาม ศพก.เครือข่าย ปี2564 และได้รับการยกระดับในปี 2565 ของ นายนิรุตต์ แจ้งสว่าง  &

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

มอบใบรับรอง GAP ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่ อ.แม่สอด

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสุริยา อั๋งสกุล ประมงอำเภอแม่สอด และนายมนตรี สอนเจริญทรัพย์ นักวิชาการประมง ได้ส่งมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP) ให้กับเกษตรกรผู้ผ่านการรับรองฯ รายใหม่จำนวน 2 ราย ในพื้

ติดตามให้คำแนะนำโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิชยุตม์ แก้วฟองคำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายปริญญา พันบุญมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายมนตรี สอนเจริญทรัพย์ นักวิชาการประมง ได้ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเร