จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  102,205

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์