จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  100,482

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์