จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  18,332

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อำเภอบ้านสร้าง

ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ในโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ

วันที่ 19 20 พฤษภาคม 2563 นายวีร์  กี่จนา? ผู้อำนวยการ?ศูนย์?วิจัยและ?พัฒนาการ?เพาะเลี้ยง?สัตว์ ?น้ำจืด?แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ แสนอาษา นักวิชาการประมงชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ในโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านม่อนตะแลง ม.11 ต.ผาบ่อง บ้านสบป่อง ม.6 ต.ปางหมู จำนวน 20 ราย  และศูนย์บริการแล

ศพจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับประมงอำเภอเมืองให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กับเกษตรกร ที่ร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) ณ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

29 พฤษภาคม 2563 นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้  นายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับประมงอำเภอเมือง (นางสาวพิน ทรงอาษา ) เข้าให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับเกษตรกร ที่ร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษ

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส (ทบ.1-ทบ.2)