งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  37,066

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุ โนอึล (ส่วนกลาง)

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุ โนอึล (ส่วนภูมิภาค)

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ (ส่วนกลาง)

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศกรมประมง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2563 ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวพิทยารัตน์ สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม เพื่อเตรียมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแ

การช่วยเหลือเรือฯ จมขณะออกไปผูกลูกหอยแหมลงภู่ (จ.ตรัง)