งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  1,409,461

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปนะจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปนะจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบล

ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนาจะหลวย

ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนาจะหลวย      วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ในเขตพื้นที่อำเภอนาจหลวย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ชั้น

ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สีมาพันธุ์ปลา

ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สีมาพันธุ์ปลา      วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยนเยียนและส่งเสริมเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) รายนางจงลักษณ์ สีมา ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ บนพื้นที่ 9 ไร่ ที่ตั้งบ้านกลางเมือง หมู่ 11 ตำบลนาจะหลวย อำเภอ

ประมงอุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

ประมงอุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. จ่าเอก ศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ นายธงชัย ชาตำแย