งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  87,663

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

เชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานมาทำงานในกิจการประมงทะเล

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง (15 มิ.ย. 64)

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลการแจ้งตรวจสินค้าประมง

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๓

           วันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   จัดทำชุดเพาะฟักไข่ปลาแบบเคลื่อนที่ พร้อมทำการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการบรรจุพันธุ์ปลานิลที่ได้จากการอนุบาล จำหน่ายเป็นรายได้เข้าโครงการการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำหนองกุง  ม.๓ ต.เสือโก้ก  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม  โครงการธน

การผลิตและขยายจุลินทรีย์ ปม.1

(มิ.ย. 64) กรมประมง...แนะเกษตรกรใช้ยาต้านจุลชีพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างสมเหตุผล เพื่อลดปัญหาการดื้อยา และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลกระชัง ในแม่น้ำมูล บริเวณหมู่ 1 ,9 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย     นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง น.ส.วิภา กาญจนรักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลกระชัง ในแม่น้ำมูล บริเวณหมู่ 1 ,9 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง ให้เตรีย

(พ.ค. 64) กรมประมง...โชว์ความสำเร็จ “โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” ยก “ปลาดุกบิ๊กอุย” จังหวัดนครพนม ลุยตลาดแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้เกษตรกร