ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง /ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ / อื่นๆ