หน่วยงานส่วนภูมิภาคราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 6 มี.ค. 66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 5 มี.ค. 66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 4 มี.ค. 66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 3 มี.ค. 66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 2 มี.ค. 66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 1 มี.ค. 66