หน่วยงานส่วนภูมิภาค



ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

 พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ย. 2564  -ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.20 บาท -ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.25 บาท -ลูกพันธุ์ปลานิลแดง ขนาด 2-3 ซม. ขนาด 0.20 บาท ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2564  -ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.20 บาท -ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.25 บาท -ลูกพันธุ์ปลานิลแดง ขนาด 2-3 ซม. ขนาด 0.20 บาท ..

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายระหว่าวันที่ 4-8 ต.ค.64 1. ปลานิลธรรมดา ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 สต. 2. ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 สต. 3. ปลาไน ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 สต. สนใจติดต่อสอบถามที่ 042-049-775 หรือ 084-265-3950 ..

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ด้านการประมง(ปลายน้ำ)