Infographic กรมประมง  1,632

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

ระดับน้ำกว๊านพะเยา วันที่ 18 พ.ค.63

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนด้านประมง

BACKDROP พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการฉุกเฉินในทุกเขตที่ทั่วราชอาณาจักร

ทะเบียนผู้ประกอบการประมง (ทบ.2) คืออะไร ?

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562