Infographic กรมประมง  6,242

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

คำทักทายประจำวัน

ยา มหันตภัยร้าย เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น

โครงการยุวประมง

infographic การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

infographic การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านประสบเหตุคลื่นลมแรง

การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562..

infographic การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก