จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  54,011

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านประมง) จังหวัดอุดรธานี

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย   ไฟล์.pdf

ตรวจเยี่ยม ติดตามผล และจัดทำแผนพัฒนาแปลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

วันที่ 22 พฤศิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ ตรวจเยี่ยม ติดตามผล และจัดทำแผนพัฒนาแปลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ศพก.หลักของกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ อ.จุน และ อ.ปง จ.พะเยา 

คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยด้านประมง (food safety)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยด้านประมง (food safety) กบ ระดับ GAP  ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา