จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร  4,148

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เรื่อง การยกเลิกหนังสือรับรองความจำเป็น การขนส่งสินค้าผลผลิตด้านการประมงข้ามจังหวัด ภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยผู้ประกอบการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้า อุปโภค/บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ยกเว้นให้  ขอให้ทางราชการพิจารณาออกเอกสารรับรอง เพื่อยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในเส้นทางที่ผ่าน ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้มี การแจ

การเพาะพันธุ์กบนา

ปิดอ่าวอันดามันฯ ประจำปี 2563 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ของทุกปี

"คนสำราญ งานสำเร็จ" ?????? ปิดอ่าวอันดามันฯ ประจำปี 2563 ?????? ?????? 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ?????? ?????? อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยังยืน ????????????  

เอกสารประกอบการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบรายงานผลการปฏฺิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง

กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นจัดการประชุมศึกษาแนวทางการผลักดัน Smart Agriculture ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ (18 กุมภาพันธ์ 2564)

รายงานสรุปจำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง จังหวัดปราจีนบุรี

การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 จำนวน 4 ท่า 4 ลำ 1. สุขสวัสดิ์ ท่า 11B     - เรือ IRIS REEFER ธงเรือ PANAMA          ปริมาณที่แจ้ง 450 ตัน 2. พระประแดง ท่า 21A  

ยอดจำหน่ายอาหารทะเลในร้านค้าปลีกของสหรัฐอเมริกา สูงเป็นประวัติการณ์ในปี ค.ศ. 2020