ระบบตลาดนำการผลิต  452

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตรวจประเมินสถานกักกัน

วัน?พุธ?ที่? 25? ธันวาคม? 2562 ศูนย์?วิจัย?และ?พัฒนา?การ?เพาะเลี้ยง?สัตว์?น้ำจืด?ปทุมธานี?มอบหมาย?ให้?นาย?ชัย?สิทธิ์? เสนา? นัก?วิชา?การประมง?ชำนาญ?การ? และนาย?วิ?ไชย? ไชย?แก้ว? นัก?วิชา?การประมง?ปฏิบัติการ? ตรวจประเมินสถานกักกัน?สัตว์น้ำ? ABC Koi? Farm? ห้องกักกัน? 2 และห้องกักกัน? 3 ตำบลหลักหก? อำเภอเมือง?ปทุมธานี? จังหวัด?ปทุมธานี? ร่ว

สมุดบันทึกฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ออกปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 19-22 ธันวาคม  2562 หน่วยป้องกันและ