ประกาศหน่วยงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  เก็บรวบรวมสภาวะการประมงจากเรืออวนครอบหมึก ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา อ.เมือง  จ.สงขลา  จำนวน 6 ลำ

เมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  เก็บรวบรวมสภาวะการประมงจากเรืออวนครอบหมึก ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา อ.เมือง  จ.สงขลา  จำนวน 6 ลำ  ทำการประมงเที่ยวละ  7-12 วัน ปริมาณการจับสัตว์น้ำจากเครื่องมือครอบหมึก  168-1,070 กิโลกรัม/ลำ   แล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 21 มกราคม 2564

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งออกสัตว์

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อวเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ตราด ต้อนรับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการตรวจติดตามในการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยศูนย์ฯ ได้มีการบรรยายภาพรวมการทำงานของ ศจร. เสนอปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเสนอในส่วนความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงที่แจ้งต่อศูนย์ฯ ให้ทรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 19 รายการ รวม 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง