ประกาศหน่วยงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ร่วมสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ และสร้างที่หลบซ่อนสัตว์น้ำวัยอ่อน ในแหล่งน้ำหนองเลิงเป็ด บ้านฟ้าห่วน - นาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งเก่า ปี 2560 (หนองเลิงเป็ด)

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายสันติ สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ และคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งเก่า ปี 2560 (หนองเลิงเป็ด) ร่วมสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ และสร้างที่หลบซ่อนสัตว์น้ำวัยอ่อน ในแหล่งน้ำหนองเลิงเป็ด บ้านฟ้าห่วน - นาอุดม ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ขั้นตอนการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนธันวาคม 2562

สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ

แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง

กรมประมงกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมประมง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง