ประกาศหน่วยงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วีดิทัศน์กิจกรรมพระราชดำริ ด้านการประมง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

การปฏิบัติงานโครงการ การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ

สถิติรวม5ลำดับ การนำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564

รายการสินค้านำเข้า-ส่งออก ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง

วันที 29-30 มีนาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด ภาคตะวันตก(กาญจนบุรี) โดยนาย โอชวิน เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ร

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนังจัดการประชุมทบทวน วิธีปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคระบาดโควิค-19

วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14:30 น. นายอนุชา ศรีทองฉิม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง เป็นประธานการประชุมทบทวน วิธีปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคระบาดโควิค-19 รวมกับตัวแทนเจ้าหน้าทีสหวิชาชีพทีปฏิบัติทีศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง เพือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และป้องกันการติดเชื้อโรคระ

สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)