ประกาศหน่วยงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 63

สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ศูนย์ฯ และหน่วยในสังกัด

หจก. ตากใบวู๊ดเฟอร์นิช

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 2563

สขร.เดือนกรกฎาคม 63

ประกาศผู้ชนะราคา

สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง