ประกาศหน่วยงาน

 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

     วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท

ฤดูน้ำแดง 2563

ประชาสัมพันธ์ 6/9/62

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

จัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563

นางสาววิภา กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา การสร้างการรับรู้แนวทางการจัดทำและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่  6 กันยายน 2562 ตามที่สำนักงานประมงจังหวัดมอบหมายให้ นางสาววิภา กาญจนารักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา การสร้างการรับรู้แนวทางการจัดทำและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ข่าว